Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť BIEMA s.r.o., IČO: 52124878, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) zastupujúca poskytovateľa služby: MSPORT s.r.o., IČO:31416608 a na strane druhej je spotrebiteľ.

Predávajúci sa pre účely týchto VOP rozumie BIEMA s.r.o. ako prevádzkovateľ systému 24/7 SPORT. Poskytovateľ služby prenájmu priestoru je jednoznačne uvedený na rezervačnom lístku.

Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúci so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP, ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Oznámenie pred uzatvorením kúpnej zmluvy pre Kupujúceho spotrebiteľa, obsiahnutá v čl. II VOP. Kupujúci spotrebiteľ súhlasí s Podmienkami ochrany osobných údajov, a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky.

Kupujúci, ktorý používa mobilnú aplikáciu predávajúceho (24/7 SPORT), je povinný používať vždy jej najnovšiu dostupnú verziu.

II. Oznámenie pred uzatvorením zmluvy pre Kupujúceho spotrebiteľa

Predávajúci Kupujúcemu spotrebiteľovi oznamuje, že:

 • požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od predávajúceho, príp. povinnosť zaplatiť zálohu.
 • ceny služieb sú v aplikácií prevádzkovanom 24/7 SPORT uvádzané vrátane DPH a všetkých poplatkov stanovených zákonom
 • Kupujúci spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote najneskôr do 12:00, 1 deň pred požadovaným termínom dodania služby.
 • odstúpenie musí zrealizovať cez aplikáciu 24/7 SPORT
 • Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak poskytnutie služby začalo s výslovnýmsúhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • Kupujúci má povinnosť uhradiť celú sumu ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a jej plnenie už začalo alebo do stanoveného času plnenia služby je menej ako deň pred a bola prekročená 12- ta hodina.

spotrebiteľ môže uplatniť sťažnosť cez kontaktný telefón +421 903 770 136 prostredníctvom SMS , príp. sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru;

III. Kúpna zmluva – objednávanie

Uzavretie kúpnej zmluvy je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 • jednotlivci len cez aplikáciu 24/7 SPORT.
 • spoločnosti a kluby u manažéra haly následným potvrdením v aplikácií. Objednávanie pre jednotlivcov je možné len na jednotlivé vstupy a to len na 15 dní vopred.

Rezervácia na viac vstupov naraz, alebo na dlhšie obdobie dopredu nie je možná. Možné termíny a volné športoviska objednávateľ vidí v aplikácií online. Objednávka je platná, až po zrealizovaní platby.

Objednávanie pre organizované kluby na pravidelné tréningy je možné len u manažéra haly, a to minimálne 15 dní pred a najviac na jednu sezónu dopredu. Sezóna začína od 1.9. do 31.8 nasledujúci rok. Jednotlivé rezervácie sa berú ako potvrdené 15 dní pred termínom a sú záväzné. Ak klub rezerváciu nebude požadovať, má povinnosť ju zrušiť.

Platba za jednotlivé rezervácie musí byť realizovaná najneskôr do konca prebiehajúceho mesiaca. Neuhradenie prebehnutých tréningov má za následok zrušenie všetkých nasledujúcich a začatie vymáhania dlžnej čiastky.

Objednanie väčších súborov plôch na veľké akcie je možné len 30 dní pred začatím akcie. Po tomto termíne bude k cene prenájmu účtovaný príplatok, a to vo výške 50% už potvrdených rezervácií iných klientov.

Uzavretie kúpnej zmluvy k vytvoreniu objednávky dištančným spôsobom dôjde v okamihu, kedy Kupujúci uskutoční rezerváciu a POTVRDÍ PLATBU. Kupujúci je povinný skontrolovať všetky údaje, ktoré pri vytváraní objednávky uviedol/zvolil. Predávajúci za prípadné chyby prenosu dát nenesie zodpovednosť. Uzavretím zmluvy predávajúci bezodkladne vygeneruje Kupujúcemu QR kód na čerpanie služieb. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) nemožno meniť, ale len zrušiť na základe stanovených podmienok, ktoré stanovujú tieto VOP. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Jej súčasťou je číslo objednávky a číslo účtu platiteľa. Ak klient zadá e -mail a telefón, tieto údaje sú súčasťou objednávky. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu umožní čerpať službu u daného prevádzkovateľa v daný čas.

IV. Objednávanie pre spoločnosti

Objednávanie pre spoločnosti, ktoré chcú dať svojim klientom alebo zamestnancom nadštandardné benefity sa riadi pravidlami pre spoločnosti. Po uzavretí detailnej zmluvy, ktorej súčasťou sú detailné pravidlá pre rozsah služby klient dostane podmienky čerpania. Ich súčasťou je:

 • rozsah požadovaných služieb pre danú spoločnosť,
 • platobné podmienky,
 • pravidlá pre objednávanie hracích časov,
 • pravidlá ochrany zneužitia čerpania mimo klientov a zamestnancov spoločnosti,
 • systém vykazovania čerpania služby u poskytovateľa,
 • spôsob ukončenia zmluvy.

V. Reklamácie

1. Opodstatnené porušenie zmluvy

Ak sú priestory na vykonanie služby v nevyhovujúcom stave z hygienických, technických alebo právnych dôvodov bude kupujúcemu bezprostredne vrátená plná cena. O zrušení plnenia bude klient informovaný rovnakou formou ako podal sťažnosť.

2. Neopodstatnené porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie neopodstatneným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie chyby. Pokiaľ Kupujúci neuplatní právo, môže predávajúci odstrániť vadu plnením na inom mieste. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Ak prenajatý priestor má vadu, ak nemá dojednané vlastnosti má Kupujúci právo z vadného plnenia odstúpiť. Kupujúci podľa možnosti skontroluje priestor čo najskôr po príchode a presvedčí sa o jeho vlastnostiach. O prípadných zistených vadách a nedostatkoch je povinný predávajúceho

bez zbytočného odkladu informovať formou SMS na telefónnom čísle +421 903 770 136 alebo recepčnú. Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci a priestorov bez riadnej kontroly a neinformovania predávajúceho o nezhodách neskôr ako 5 minút po začiatku plnenia služby. V prípade neupozornenia na vady priestoru sa bude predpokladať, že škody spôsobil kupujúci. Omeškaním Kupujúceho s prevzatím priestoru nevzniká kupujúcemu nárok na zmenu ceny.

Prevádzkovateľ zaručuje Kupujúcemu, že v dobe, kedy Kupujúci priestor prevzal, má priestor vlastnosti, ktoré si strany dojednali.

VI. Bezpečnosť a ochrana informácií

Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov kupujúceho zo strany predávajúceho prevádzkovateľ vyhlasuje, že neeviduje žiadne osobné údaje o individuálnych objednávateľoch. Prevádzkovateľ eviduje len bankový kontakt na platiteľa za tovar a službu. V prípade využitia vernostného systému klient môže zadať akékoľvek údaje, ktoré budú identifikovať jeho ako jedinečného klienta. Tieto údaje sú súčasťou len jednotlivej objednávky.
V prípade akejkoľvek prekážky v čerpaní objednaných služieb budeme informovať na webovej stránke a na úvodnej stránke aplikácie.

Ak chce byť klient informovaný osobne, má právo zadať k objednávke mobilné číslo alebo e-mail.

VII. Zodpovednosť za škody spôsobené klientom

Klient, ako prijímateľ služby je plne zodpovedný za prenajatý priestor. Akékoľvek neštandardné poškodenie priestorov a vybavenia bude klientovi spoplatnené. Za škodu sa pokladá poškodenie vybavenia, podláh a stien priestorov ako aj ušpinenie nad rámec slušného správania. Škoda bude odstránená a náklady budú požadované na úhradu. V prípade akýchkoľvek problémov s klientom, budeme kontaktovať právnou cestou platiacu banku a následne vymáhať škody právnou cestou. K spôsobenej škode budú účtované aj všetky náklady na právne služby. Kamerový záznam v hale sa ukladá len ako dôkazový materiál, a ak nezistíme škodu následne je automaticky zmazaný. Záznam v prípade škody bude párovaný s aktívnymi užívateľmi v danú dobu.

VIII. Prevádzková doba

Objednávky cez internet je možné realizovať nepretržite.

HALA MSPORT
Otváracia doba s recepciou je od 8:00 do 21:00 7 dní v týždni.

Otváracia doba športovíska je uvedená na stránke prevádzkovateľa športoviska. V prípade výpadku informačného systému alebo z iných technických príčin, predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

IX. Ceny

V aplikácií sú vždy aktuálne a platné ceny pre daný šport a časové pásmo. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie služby zaplatiť.

Služba môže byť uhradená len prostredníctvom aplikácie 24/7 SPORT a to prostredníctvom ApplePay alebo GooglePay. Iná forma úhrady pre jednotlivcov nie je možná.

Platba pre organizácie je možná prevodom na základe vystavenej faktúry alebo cez aplikáciu 24/7 SPORT po načítaní QR kódu zaslaného e-mailom.

Platba hotovosťou na recepcií nie je možná.

Podľa zákona 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice je Predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu pokladničný doklad a zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku následne najneskôr do 96 hodín.

X. Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote do 12 tej hodiny jeden deň pred dátumom plnenia. Odstúpenie po tomto termíne nie je možné. Predávajúci umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom aplikácie – 24/7 SPORT pomocou tlačidla – ZRUŠIŤ REZERVÁCIU. Včas zrušená rezervácia bude uvoľnená pre iného klienta a zaplatená suma vrátená na účet objednávateľa v termíne  zodpovedajúcom rýchlosti bankovej operácie. Predávajúci dáva pokyn na vrátenie platby ihneď po stornovaní objednávky v systéme. Ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi pokiaľ rezervácia bola zrušená nie skôr ako do 12 tej hodiny jeden deň pred dátumom plnenia. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať nevyhnutné preukázané náklady. 

2. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim, ktorým je prevádzkovateľ haly, je možné v týchto prípadoch :

 • dohodou predávajúceho s kupujúcim najneskôr dva dni pred rezervovaným termínom,
 • v mimoriadnych prípadoch ako je: zlyhanie informačného systému alebo z iných technických príčin; z iných právnych alebo prírodných prekážok. 

V každom prípade bude vrátená plná platba za prenájom. 

XI. Dodacie podmienky

Predávajúci zaisťuje aby služby, ktoré sú predmetom plnenia boli dodané v správnom čase a v priestoroch zodpovedajúcich na prevzatie služby.

Kupujúci sa musí preukázať identifikačným QR kódom, ktorý je vygenerovaný aplikáciou v smartfóne. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby tento identifikačný QR kód nebol sprístupnený inej osobe ako jeho hosťom, a aby nebol zneužitý. Na základe QR kódu bude systém haly riadiť postup prevzatia služby v hale.

Kupujúci je povinný pri preberaní služby prekontrolovať stav priestorov a v prípade nezhôd so štandardom o tomto ihneď informovať prevádzkovateľa pomocou aplikácie. Ak tak nevykoná, budú nezhody zistené po jeho odchode označené ako ním spôsobené. Kupujúci je oprávnený odmietnuť plnenie služby, ak priestor hrubo nezodpovedá štandardom.

XII. Záručné podmienky

Záručné podmienky na služby sa riadia platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži Potvrdenka s QR kódom.

XIII. Štandard pre vzhľad priestorov

Priestor pre plnenie služby musí spĺňať tieto štandardy:

 1. Priestor je čistý.
 2. Teplota v priestore je medzi 17-21 stupňami Celzia
 3. Osvetlenie má na hracej ploche je minimálne 500 lm.
 4. Hluk v priestore nesmie prekročiť maximálnu dovolenú hodnotu 60 dB.
 5. V priestoroch šatne je voľná skrinka
 6. V priestoroch sprchy tečie teplá voda minimálne 40 stupňov Celzia.

MŠPORT s.r.o.
Roland Hnilica – konateľ
V Trenčíne – Zamarovciach  1.11.2022